POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Strony internetowej https://www.adwokat-majowska.pl, która prowadzona jest przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Anety Majowskiej LL.M. z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ul. Krakowskiej 8, NIP: 4980169743, tel. 0048 608 107 848, adres poczty elektronicznej: kancelaria@adwokat-majowska.pl.

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

1. Definicje użyte w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1 Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.adwokat-majowska.pl. 

1.2 Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1.3 Administratorem Strony https://www.adwokat-majowska.pl jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Majowska z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ul. Krakowskiej

1.4 Administratorem danych w zakresie danych będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jest Adwokat Aneta Majowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Majowska LL.M. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Krakowskiej 8, NIP: 4980169743, tel. 0048 608 107 848, adres e-mail: kancelaria@adwokat-majowska.pl.

 

2. Informacja ogólne

2.1 Dane osobowe zebrane przez https://adwokat-majowska.pl wykorzystywane, przetwarzane i przechowywana są wyłącznie zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą oraz w granicach prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

2.2 Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

2.3 Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2.4 Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@adwokat-majowska.pl, telefonicznie pod numerem 0048 608 107 848 lub listownie na adres siedziby: Tarnowskie Góry 42-600, ul. Krakowska 8.

 

ROZDZIAŁ II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Cele przetwarzania danych osobowych

1.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych,
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

2.2 Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, przed ich utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

3.1 Dane podlegają udostępnieniu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3.2 Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

3.3 Administrator oraz osoby przez niego upoważnione, wskazane w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zapewniają środki techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, wraz z obowiązkiem zachowania danych w tajemnicy.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

4.1 Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1 Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

5.2 W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.3 W odniesieniu do danych związanych z wymianą wiadomości elektronicznych, dane podlegają przetwarzaniu przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1 Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.2 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

6.3 W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@adwokat-majowska.pl, telefonicznie pod numerem 0048 608 107 848 lub listownie na adres siedziby: Tarnowskie Góry 42-600, ul. Krakowska 8.

 

7.  Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

7.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych ze Strony upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

8. Profilowanie

8.1 Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

ROZDZIAŁ III. INFORMACJE W FORMULARZACH

1.1 Korzystanie ze Strony nie wymaga podania żadnych danych osobowych, za wyjątkiem formularza kontaktowego wymagającego podania swoich danych osobowych.

1.2 Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, przetwarza je i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.3 Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

1.4 Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

1.5 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu w celu wymiany wiadomości elektronicznej, w tym odpowiedzi na zgłoszenie w formularzu kontaktowym oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza.

 

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

1.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

1.3 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

1.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

ROZDZIAŁ V. LOGI SERWERA

1.1 Korzystanie ze Strony wiążę się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

1.2 Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

1.3 Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

1.4 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

1.5 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

ROZDZIAŁ VI. BEZPIECZEŃSTWO STRONY (SZYFROWANIE)

1.1 Strona szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca Internet Security Research Group (ISRG) gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://www.adwokat-majowska.pl są szyfrowane i pochodzą z serwera administrowanego przez icube.pl sp. z o.o. (NIP: 648-277-38-66, Regon: 361034999, KRS: 0000552386).

1.2 Strona zapewnia możliwość zapoznania się z certyfikatem SSL oraz oświadczeniem Wystawcy certyfikatu.

1.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji i danych w trakcie ich transmisji przez Użytkownika na serwer strony https://www.adwokat-majowska.pl.

 

ROZDZIAŁ VII. ZASTRZEŻENIA

1.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies. Osoby korzystające ze Strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: https://www.adwokat-majowska.pl.

 

Realizacja: icube.pl

facebook linkedIn